Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σχολική Επιτροπή Β'βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που προέκυψαν με την ένωση των επιμέρους σχολικών επιτροπών σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄318 / 25-2-2011 της εφημερίδας της κυβέρνησης. Μετά τη συγχώνευση οι σχολικές επιτροπές του δήμου Λαρισαίων αποτελούνται από 57 σχολικά συγκροτήματα της πρωτοβάθμιας και 24 σχολικά συγκροτήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010. Έργο τους είναι η κατανομή πιστώσεων, ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας.

pdfΑντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσησς Δήμου Λαρισαίων"

pdfΟρισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων"

pdfΚατάλογος Σχολείων