Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας - Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ

Για το κείμενο της διακήρυξης, πατήστε ΕΔΩ

Για τον προϋπολογισμό, πατήστε ΕΔΩ

Για την προμέτρηση, πατήστε ΕΔΩ

Για το τιμολόγιο, πατήστε ΕΔΩ

Για την τεχνική έκθεση, πατήστε ΕΔΩ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε ΕΔΩ

Για την αντιστοίχηση των άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για την γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε ΕΔΩ