Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδοχου Δημόσιας Σύμβασης του Έργου - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ».

Εκτύπωση

Κοινωνικός Διαμοιρασμός :

Για τη Διακήρυξη του έργου πατήστε ΕΔΩ

Για την Περίληψη Διακήρυξης του έργου πατήστε ΕΔΩ

Για την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου πατήστε ΕΔΩ

Για την Ειδική - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου πατήστε ΕΔΩ

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης του έργου πατήστε ΕΔΩ

Για την Οριζοντιογραφία του έργου πατήστε ΕΔΩ